عکس و تصاویر جدید فعالیت آتشفشان ایسلند

ادامه فعالیت آتشفشان «ایجافجالا جوکول» در ایسلند و گسترده شدن خاکسترهای آن در سراسر آسمان قاره اروپا علاوه بر زیانهای اقتصادی، احتمال غیر قابل سکونت بودن بخشهایی از این قاره را درپی داشته است

.

ادامه خواندن

صفحه 1 از 11